Jak nakládat s odpady

Pokud jste se nikdy zvlášť nezabývali, jak nakládat s odpady, měli byste vědět, že existují obecné povinnosti při nakládání s odpady pro každého původce odpadů dle  zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto výše uvedeným zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.

Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.

Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy (např. limity pro znečišťování ovzduší).

K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu.

Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna.

V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku a míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady je zakázáno.

Ve výjimečných případech je míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady přípustné pouze se souhlasem krajského úřadu příslušného podle místa nakládání s odpady. Krajský úřad tento souhlas udělí pouze tehdy, pokud míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí a je-li účelem míšení nebezpečných odpadů splnění požadavků technologie využití nebo odstranění odpadů a zvýšení bezpečnosti při nakládání s nimi.

Pokud již došlo ke smíšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, musí být provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to nezbytné pro zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidu. Tato povinnost se nevztahuje na míšení nebezpečných odpadů, pro které je vydán souhlas krajského úřadu.

Nevyznáte-li se v této složité problematice a zákonech o odpadech, je možné obrátit se na společnosti, poskytující služby odpadového hospodáře, které vše vyřeší za Vás.

Specialisté v oboru odpadového hospodáře

Společnost Energom Projekty a.s, zajišťující profesionální služby v oblasti odpadového hospodářství, Vám zajistí vše potřebné ke správnému plnění všech stanovených zákonů o nakládání s odpady.

Nejenže tak předejte zbytečným sankcím za nedodržení výše uvedeného zákona, ale především už veškeré starosti spojené s odpady převezmou za Vás, a Vy se tak můžete naplno věnovat tomu, co máte rádi.

Zastoupíme Vás při kontrolách ze státních orgánu a rádi si svou práci obhájíme. – společnost Energom Projekty a.s.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32147


Přidat komentář