Projekty rodinných domů

Pro spokojené bydlení v rodinném domu nejde zdaleka jen o vzhled a vnější podobu domu, jsou nezbytné také funkční dispozice, precizní provedení stavby, kvalitní vnitřní klima domu a hlavně projekt promyšlený do posledního detailu.

Doporučujeme:

 • Stavby a rekonstrukce domů Znojmo - Firma jako správná** stavební parta** umí postavit projekt dle vašich představ. Ať už se jedná o dům, kancelář nebo třeba panelový byt. Dále provádí rekonstrukce a podlahářské práce.

 

 

 • Tesařství a pokrývačství ,okr.Olomouc a okolí- Jejich firma je zaměřená na provádění tesařských prací tzn. Výroba a montáž vázaných krovů. Na novostavbách starých domech a také na historických objektech. Dále provádíme výstavbu masivních dřevostaveb,roubenky a sruby. Od návrhu 3D , dodávky materiálu až po realizaci.

 

 

 • Rekonstrukce a stavby domů Svitavy - Firma pana Lubomíra Zvejška se zabývá rekonstrukcemi bytových jader, zateplováním budov, stavbami na klíč, obkladačskými** a** sádrokartonářskými ** prácemi.** Můžete jej kontaktovat na Tel: +420 605 723 909 nebo Email: l.zvejska@tiscali.cz .

 

Prvotním krokem k realizaci výstavby rodinného domu je vypracování projektu, na kterém lze začít pracovat i v případě, že stavební pozemek ještě není zapsán do katastru nemovitostí.

Podle čeho vybírat rodinný dům?

 • Velikost a počet místností

Velikost souvisí s finanční dostupností. Při výběru velikosti domu je třeba brát ohled na počet členů domácnosti, jejich věk a zohlednit potřeby rodiny v časovém výhledu.

 • Vzhled

Celkový vzhled domu, jeho architektonické řešení a barevnost fasády volte v souladu s okolní zástavbou. Celkový výraz domu a jeho okolí vypovídá o osobnosti jeho majitele.

 • Užitná plocha
 • Vnitřní uspořádání

Stanovte si vlastní požadavky na vnitřní uspořádání domu např. komora u kuchyně, pracovna v přízemí, vnitřní krb, garáž v domě, pokoj pro hosty, skladové prostory aj.

 • Počet podlaží
 • Funkčnost

Z hlediska funkčnosti domu je nutno respektovat počet členů domácnosti, věkové kategorie, vzájemné vztahy, charakter zaměstnání a zdravotní stav. Bude-li vybíraný dům s podkrovím, dvougenerační nebo bezbariérový.

 • Požadavky členů domácnosti

Pro výběr projektu je třeba posoudit individuální požadavky a potřeby členů domácnosti s ohledem na osobní záliby, způsob relaxace apod. S tím souvisí vybavení domu tj. dílna, sauna, fitness, terasa, zimní zahrada atd.

 • Energetický standard

Pro dům postavený v 21. století není přípustné mrhaní energií jako tomu bylo v minulosti. Proto by měli být veškeré novostavby navrhované v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu (správná orientace domu vůči světovým stranám na pozemku, rodinný dům co nejvíce zateplit, zajistit dokonalou těsnost všech prostupů, zajištění konstrukce proti tepelným mostům, provedení vzduchotěsnosti celého rodinného domu).

 • Cena (finanční dostupnost)** **

Posuďte předem Vaše finanční možnosti.** **

 • Použitý materiál

 • Stavební pozemek

Nejdůležitější při výběru stavební parcely je její orientace ke světovým stranám, napojení na inženýrské sítě, regulace stavebního úřadu, sousedé.

 • Podmínky pro výstavbu

Regulativy vztahující se na konkrétní parcelu např. tvar střechy, odstupové vzdálenosti od sousedů, odstupy od hranic pozemku, odstup od příjezdové komunikace, výška domu, funkční využití stavby, zastavěná plocha atd.

O těchto regulativech se můžete kdykoliv informovat na příslušném stavebním úřadě.

Základní parametry domu

 • Dispozice
 • Zastavěná plocha
 • Obestavěný prostor
 • Celková užitková plocha
 • Užitková plocha přízemí
 • Užitková plocha podkroví
 • Výška hřebene střechy
 • Sklon střechy
 • Orientace hl. vstupu

Typy projektů rodinných domů

 • Typové projekty rodinných domů
 • Individuální projekty rodinných domů

Typový projekt rodinného domu - typová projektová dokumentace

Typová projektová dokumentace projektu rodinného domu je dokumentace, která byla již jednou vytvořena. Typová projektová dokumentace rodinného domu pro provádění stavby řeší podrobněji architektonické a stavebně technické řešení a stavebně konstrukční část z projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v měřítku 1:50.

V rámci projektové dokumentace jsou standardně zpracovány nabídky na stavební materiály (cihly, stropy, střecha, okna..). V projektu jsou uvedeny plochy jednotlivých místnosti, skladby jednotlivých konstrukcí, zastavěná plocha, užitné plochy a obestavěný prostor. Na přání zákazníka možno zhotovit rozpočet stavby s výkazem výměr.

Jednotlivé části projektová dokumentace

 • Příprava zakázky
 • Návrh / studie stavby
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro ohlášení stavby / stavební povolení
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Dokumentace pro zadání stavby (tendrová dokumentace)
 • Spolupráce při výběru dodavatele
 • Spolupráce při provádění stavby (autorský dozor)
 • Spolupráce po dokončení stavby

Obsah projektové dokumentace

Obsahem projektové dokumentace je architektonická studie, projekt stavební části, projekty vnitřních instalací, projekty přípojek, ostatní části projektu, rozpočty a vizualizace.

Architektonická studie

 • Situace
 • Půdorysy podlaží
 • Řezy
 • Pohledy
 • Orientační propočet ceny stavby
 • Popis stavby a jejich konstrukcí

Co obsahuje projekt stavební části domu?

 • Koordinační situace
 • Zákres do katastrálního snímku
 • Technickou zprávu
 • Průvodní zpráva
 • Zařízení staveniště
 • Půdorysy podlaží
 • Půdorys základů
 • Půdorys střechy
 • Půdorys krovu
 • Řezy
 • Technické pohledy
 • Architektonické pohledy
 • Výpisy prvků

Co obsahují projekty vnitřních instalací?

 • Vnitřní kanalizace
 • Vnitřní vodovod
 • Vytápění
 • Elektroinstalace (pouze na vyžádání)
 • Plynu

Projekty přípojek

 • Plynu, vody
 • Kanalizace, požární zpráva, statický výpočet, dopravní napojení PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)
 • Elektřiny (zpracovává ČEZ)

Ostatní části projektové dokumentace**

**

 • Požární zpráva
 • Statický výpočet
 • Dopravní napojení
 • PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)

Rozpočty v projektové dokumentaci

 • Položkový rozpočet
 • Slepý rozpočet

Vizualizace domu

 • 3D model domu
 • Vizualizace vašeho domu
 • Osazení domu do fotografie parcely
 • Cena typové projektové dokumentace je dle dohody a rozsahu.

Výhody typové projektové dokumentace

 • Cena projektu
 • Rychlost dodání
 • Možnost prohlídky již realizovaného domu
 • Typové projekty domů mohou také sloužit jako inspirace

Nevýhody typové projektové dokumentace

 • Neobsahuje komplexní individuální přístup ke studii a projektu rodinného domu s přístupem dle potřeb zákazníka včetně poradenství
  a materiálové volby.

Typový projekt se změnami

Typovým projektem se změnami se rozumí zpracování typové projektové dokumentace a klientských změn na základě požadavků investora.

Individuální projekt domu

Individuální projekt domu akceptuje vaše specifické požadavky na váš budoucí rodinný dům. Jedná se např. o situace, kdy potřebujete postavit rodinný dům v komplikovaném terénu z hlediska rozměrů, tvaru či svažitosti stavební parcely nebo chcete mít v domě místnosti pro podnikání, příp. provozování některých specifických činností.

Projekt domu před podáním žádosti o stavební povolení**

**

Projekt rodinného domu musí být ještě před podáním žádosti o stavební povolení (resp. ohlášení) na stavební úřad dopracován o situaci stavby (osazení domu do terénu a napojení na inženýrské sítě a komunikaci) a o zásady organizace výstavby na daném pozemku. Pro velkou rozmanitost stavebních parcel a technických možností napojení na inženýrské sítě však nelze tuto část dokumentace řešit jako typovou.

Zatížení sněhem

V projektové dokumentaci je uvažované zatížení sněhem max. do 4. sněhové oblasti. V případě realizace domu v 5. a vyšší sněhové oblasti (např. podhorské a horské lokality) je nutno dokumentaci upravit.

Radonový průzkum pozemku

Před započetím výstavby a pro účely stavebního řízení je nutné provést na stavební parcele radonový průzkum pozemku (stanovení radonového indexu pozemku). V projektu je navrženo opatření na střední radonové riziko. V případě vysokého radonového indexu je nutno postupovat podle doporučení zpracovatele průzkumu a projektovou dokumentaci upravit.

Výhody využití služeb projekční firmy

V čem spočívají tedy výhody specializující se na projekci typových i individuálních projektů rodinných domů?

 • Na všech projektech (typových i individuálních) se podílejí zkušení autorizovaní odborníci v oblasti stavebnictví s dlouholetou praxí.
 • Zákazník si může** koupit pouze samotný projekt a realizaci si zajistit sám** či realizační firmou dle vlastního výběru.
 • Zákazníkům** přizpůsobí i typový projekt přímo na míru.**
 • Na přání zákazníka zpracují i nízkoenergetický či pasivní dům.
 • Projektování domů pro jakýkoliv** zděný systém**, také v provedení dřevostavby.
 • Zpracovávání projektů nízkoenergetických a pasivních rodinných domů.
 • Omezování tepelných mostů v konstrukci při tvorbě projektů.
 • Vyprojektování přípojek.
 • Konzultace s klientem** o použitých materiálech** včetně návrhu tepelné izolace v jednotlivých konstrukcích budovy u každého individuálního projektu rodinného domu.
 • Provedení změny v projektu - pokud v rozhodnutí pro daný projekt klade překážku drobná změna v návrhu domu.
 • Vypracování individuálního projektu - pokud si nelze z různých důvodu (svažitosti pozemku, atypické řešení, sloučení obytných a podnikatelských prostor apod.) vybrat z nabídky typových projektů vyhovující dům.
 • Sledování nejnovějších trendů v oblasti designu, architektury, technologií, materiálů a vytápění a následné využívání veškerých  těchto  poznatků při návrhu domu.
 • Osobní přístup při kterémkoliv problému, nebo pouhém dotazu a to nejen v případě vypracování projektové dokumentace, ale i při následné realizaci.** **
 • Odpovědnost za výsledek své práce a spokojenost klienta, aby všechny jeho investované finanční prostředky byly maximálně využity a zhodnoceny v architektonické a technické kvalitě stavby.
 • Možnost upravit projekt dle vašich požadavků.
 • Možnost zkombinovat dva typové domy v jeden
 • Poskytnutí služeb finančního specialisty při vyřizování hypotéky nebo úvěru.
 • Poskytnutí nezávislé rady s výběrem vhodné banky s nejvýhodnějšími podmínkami.
 • Kvalitně provedená projektová dokumentace je podkladem pro správné stanovení ceny domu.

Doporučujeme:

 • Stavby a rekonstrukce domů Znojmo - Firma jako správná** stavební parta** umí postavit projekt dle vašich představ. Ať už se jedná o dům, kancelář nebo třeba panelový byt. Dále provádí rekonstrukce a podlahářské práce.

 

 

 • Tesařství a pokrývačství ,okr.Olomouc a okolí- Jejich firma je zaměřená na provádění tesařských prací tzn. Výroba a montáž vázaných krovů. Na novostavbách starých domech a také na historických objektech. Dále provádíme výstavbu masivních dřevostaveb,roubenky a sruby. Od návrhu 3D , dodávky materiálu až po realizaci.

 

 

 • Rekonstrukce a stavby domů Svitavy - Firma pana Lubomíra Zvejška se zabývá rekonstrukcemi bytových jader, zateplováním budov, stavbami na klíč, obkladačskými** a** sádrokartonářskými ** prácemi.** Můžete jej kontaktovat na Tel: +420 605 723 909 nebo Email: l.zvejska@tiscali.cz .

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8939 (krasny-zivot.cz#22500)


Přidat komentář